Türkiye’de Büyükşehirlerin Sağlık Turizmi Potansiyellerinin CRITIC ve WASPAS Yöntemleri İle Karşılaştırılması

Muhammed ÇUBUK  Fırat Kalkınma Ajansı 0000-0002-3655-8036 Türkiye

ÖZ

Ekonomik ve sosyal kalkınma çabalarında gelirlerin çeşitlendirilmesi önemli bir unsurdur. Bu çeşitlilikte önemli bir konumda olan sağlık turizmi, özellikle COVID-19 pandemisinin ardından, daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Bu sebeple ülkelerin alternatif turizm hizmetlerinde çeşitlilik geliştirmeleri de bu doğrultuda zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de büyükşehirlerin sağlık turizmi potansiyellerini karşılaştırmaya odaklanan bu çalışmada karşılaştırma kriterleri belirlenmiş ve bu kriterlerin ağırlıklandırılması çok kriterli karar verme yöntemlerinden CRITIC ile yapılmıştır. Elde edilen bu ağırlıklar ve kriter değerleri kullanılarak, 30 büyükşehir WASPAS yöntemi ile sıralanmıştır. Sıralama sonuçlarına göre İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Adana ilk beş sırada yer almıştır. Son sıralarda ise Hatay, Mersin, Mardin, Sakarya ve Şanlıurfa yer almıştır. Bu sonuçlara göre sağlık turizmi alanında bölgesel ve ulusal ölçekte rekabetçiliğe katkı sağlayacağı değerlendirilen stratejik önerilere de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık turizmiBüyükşehirCRITICWASPAS.

Kaynak: Çubuk, M. (2022). Türkiye’de Büyükşehirlerin Sağlık Turizmi Potansiyellerinin CRITIC ve WASPAS Yöntemleri ile Karşılaştırılması . Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 6 (2) , 147-174 . DOI: 10.33399/biibfad.1139104

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2519731

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: