Enstitümüz

KURULUŞ VE DERNEĞİN ADI

Madde 1: Yasalar, yönetmelikler ve işbu ana tüzük hükümleri uyarınca, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapmak üzere “ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ” adı ile kurulmuştur. Derneğin kısa adı “ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ENSTİTÜSÜ” dür.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2: Derneğin merkezi “ANKARA” ilidir. Dernek ihtiyaç görülmesi halinde merkeze bağlı yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3: Derneğin amacı; sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşları ile bu kuruluşların yetkililerini, çalışanlarını, sağlık turizmi konusunda akademik çalışmalar yapan araştırmacıları, ikamet ettiği şehir ya da ülkeden sağlık hizmeti almak için ülkemize seyahat eden sağlık turistlerini ayrı ayrı veya birlikte bir araya getirmek, üyeleri ile yurtdışı ve yurt içindeki sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşları ve profesyonelleri ile etkin iletişimler sağlamak, yurtdışındaki sivil toplum kuruluşları, özel ve kamu kurumlarına ülkemizin sağlık turizmi uygulamalarını daha yakından tanıtmak, bu alanda yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, çalışma alanına giren konularda Türkiye yararına aktif faaliyetler yürütmek, üyelerine sağlık turizmi deneyimi anlamında fayda sağlamak, sağlık turizmi mevzuatının geliştirilmesine yönelik tavsiye, öneri ve çalışmalar yaparak kamu kurumlarına sunmak ve sağlık turizmi sektörünün tüm dallarıyla gelişmesine katkıda bulunmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE HİZMET KONULARI

Madde 4: Derneğin, amacına ve ilgili yasa hükümlerine uygun olarak çalışma alanları, çalışma biçimleri ve hizmet konuları şöyledir.

 1. Medikal turizm, termal turizm, yaşlı ve engelli turizmi konularında farkındalık oluşturmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası özel ve kamu kuruluşlarıyla ilişkiler kurup benzer amaçlı çalışmalara katılmak, iş birliği yapmak, gerektiğinde ortak projeler yürütmek,
 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan makale, bülten, kitap, dergi, broşür, gazete, afiş, CD, video, e-kitap, dijital materyaller gibi her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezleri oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web sitesi, sosyal medya mecraları, gazete, dergi, kitap ve dijital platformlar üzerinden yayınlar oluşturmak, üyelerine dağıtmak üzere çalışmalar yapmak,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 4. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 6. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki ilgili kuruluşlara üye olmak veya bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 7. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için bilimsel nitelikte araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek olmak,
 8. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans ve panel gibi uzmanlık eğitim programları düzenlemek,
 9. Ulusal ve uluslararası düzeyde fuar, kongre, sempozyum, çalıştay gibi sağlık turizmi sektörüne yönelik organizasyonlar düzenlemek,
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, bağışlamak ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 11. Sağlık turizmi konularında toplumun eğitimine katkıda bulunmak, isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,
 12. Gazete, radyo ve TV programları gerçekleştirmek, basın açıklamaları ve internet yayıncılığı yapmak, toplantı, gösteri, sergi, piknik, konser, kermes gibi etkinlikler gerçekleştirmek,
 13. Üyelerin eğitimleri için yurt içi ve yurt dışında medikal turizm, termal turizm ile yaşlı ve engelli turizmi konularında eğitim olanaklarını araştırmak ve eğiticilerle işbirliği yapmak,
 14. Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı fuar, seminer, konferans, çalıştay ve bilimsel toplantılarına katılmasına destek olmak,
 15. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, oda ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 1. Gerekli görülen yerlerde yurt içi ve yurt dışı temsilcilikleri açmak,
 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmaktır.

DERNEK FAALİYETLERİ

Dernek, sağlık turizmi alanında yurt içinde ve yurt dışında üyelerini temsil eder, onlara fayda sağlamak için kişi, özel ve kamu kurum, kuruluşları ile görüşmeler yapar, tanıtım ve eğitim faaliyetleri düzenler.

DERNEĞE ÜYELİK İLE İLGİLİ İŞLEMLER, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 5: Derneğe üye olabilme şartları ve üyelik işlemleri ile üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Üye Olma Hakkı:

Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşları veya yetki belgesine sahip tüzel kişiler derneğe üye olmak için başvurabilir. Üye adaylarının; üyelik için yazılı olarak yapılan müracaatları, Yönetim Kurulu tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır. Yönetim Kurulu kararı, bir yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Yönetim Kurulu, gerekçe göstermeksizin, üyelik başvurusunu reddedebilir. Başvurusu kabul edilen üye, Üye Kayıt Defterine kaydedilir. Yabancıların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkına sahip bulunmaları şartıyla mümkün olabilir.

2) Üyeliğin Sona Ermesi:

Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak isteyenler dilekçelerini bizzat ıslak imzalı veya noter kanalıyla Yönetim Kuruluna bildirebilir. Dilekçe derneğe ulaştığında üyenin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile üye kayıt defterinden silinir. Bunun haricinde üyenin e-devletten de üyeliğini sonlandırabilmesi mümkündür. Bu şekilde üyeliğini sonlandıran üyenin, ayrıca iadeli-taahhütlü veya kargo yoluyla üyeliğini sonlandırdığına ilişkin dilekçeyi derneğe posta yoluyla ileterek bilgi vermesi şarttır. Üyelikten ayrılma ya da üyelikten çıkarılma üyenin varsa derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


3) Üyelikten Çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

           1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

           2-Dernek içi huzuru bozucu davranışlarda bulunmak,

           3-Verilen görevlerden ve faaliyetlere katılmaktan sürekli kaçınmak,

           4-Yazılı ikazlara rağmen geciken üyelik aidatını 30 gün içinde ödememek,

           5-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

           6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Üyeliğe kabul edilenlerin üyelik niteliklerine sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde, üyelikleri kendiliğinden sona erer. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Yönetim Kurulu kararına karşı itiraz, ancak, Genel Kurula yapılabilir. Yapılacak ilk Genel Kurula itiraz edilmediği takdirde, Yönetim Kurulu kararı kesinleşmiş olur. Genel Kurulca üyeliğinin devam etmesine karar verilmesi durumunda, divan başkanınca isim listesine eklenerek Genel Kurul kararlarına katılması sağlanır. 

4) Üyelerin Hakları:

 Hiç kimse veya kuruluş derneğe üye olmaya, dernekte üye kalmaya veya istifaya zorlanamaz. Bütün üyeler eşit haklara sahiptir. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez. Hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz. Dernekten istifa eden veya Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararıyla çıkarılan üyeler; derneğin mal varlığından hak iddia edemezler. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Tüzel kişiler haricinde, bireysel üyeler temsil yolu ile (vekâleten) oy hakkı kullanamaz. Tüzel kişiliğin üye olması halinde, tüzel kişiliğin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille yetki belgesi olan kişi oy kullanabilir. Görevi sona erdiğinde tüzel kişilik adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. 

 
5) Üyelerin Yükümlülükleri:

 Üyeler, dernek tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda hareket etmek, faaliyetlere katılmak, Genel Kurulca kararlaştırılan giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemek, derneğin yetkili organlarınca alınan kararlara uymak ve verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

DERNEĞİN ORGANLARI

 Madde 6: Derneğin organları;

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu’ndan oluşur.

 GENEL KURULUN OLUŞUMU, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ

 Madde 7: Genel Kurulun oluşumu toplanma zamanı ve çağrı usulü aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurulun oluşumu:

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı bulunan asıl üyelerden oluşur.  

 1. Genel Kurulun toplanma zamanı:

Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir Temmuz ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Genel Kurul, yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

3. Çağrı Usulü:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine veya iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ, YETER SAYISI, YAPILIŞ USULÜ VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 Madde 8: Genel Kurulun toplantı yeri, yeter sayısı, yapılış usulü ve toplantıda görüşülecek konular aşağıda belirlenmiştir.

 1. Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yer veya ihtiyaca cevap verecek büyüklükte, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek duyurulan bir yerde yapılır.

 1. Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayısının bir fazlasından az olamaz.

 1. Toplantının Yapılış Usulü:

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. Genel Kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimleri karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından Genel Kurul açılır. Toplantının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtip seçilir. Toplantının yönetimi kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir.

 1. Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak; toplantıda hazır bulunan üyelerin “en az onda biri” tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması da zorunludur.

 GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 Madde 9: Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık sayımı yapılarak sonuç belirlenir. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, Yönetim Kurulu, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ, KARAR YETER SAYISI, OY HAKKINDAN YOKSUNLUK VE KARAR İPTALİ USULLERİ

 Madde 10: Genel Kurulun görev ve yetkileri, karar yeter sayısı, oy hakkından yoksunluk ve karar iptali usulleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Görev ve Yetkileri:

 a) Divan kurulunun oluşturulmasını sağlamak,

b) Gündemi aynen veya değişiklikleri ile birlikte kabul etmek,

c) Dernek yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerinin gizli oy ve açık tasnif usulü ile seçilmesini sağlamak,

d) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşerek yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan işletme hesabı özeti, borç-alacak tablosunu ve tahmini bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

f) Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programını görüşüp karara bağlamak,

g) Derneğin vakıf kurması, federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar vermek,

h) Derneğe üye kabulü ile üyelikten çıkarılma konularında Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları müzakere ederek nihai kararı vermek,

i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konularını görüşerek karara bağlamak,

j) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit etmek,

l) Gerektiğinde dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasını sağlamak,

m) Derneğin feshedilmesi kararını almak,

n) Dernek için taşınmaz mal satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, işletilmesi veya kiralanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermektir. 

 1. Karar Yeter Sayısı:

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararı, toplantıya katılan üyelerin “üçte iki çoğunluğuyla” alınabilir. Bütün üyelerin bir araya gelmeden yazılı katılımıyla aldıkları kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymadan bir araya gelerek almış oldukları kararlar geçerlidir. Ancak, bu şekilde karar alınmasıyla Olağan Genel Kurul yapılmış sayılmaz.

 1. Oy Hakkından Yoksunluk:

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, alt ve üstsoyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 1. Genel Kurul Kararlarının İptali:

Toplantıda hazır bulunup da kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; haklı mazereti nedeniyle toplantıda hazır bulunamayan üyelerde, kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay ve her halde Genel Kurul tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Yönetim Kurulu kararlarına karşı iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 Madde 11: Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1) Yönetim Kurulunun Teşkili:

Yönetim Kurulu; beş asıl ve beş yedek üyeden olmak üzere dernek üyeleri arasından üç yıl süreyle Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre Yönetim Kurulunca asıl üyeliğe çağrılır. Yedek üyelerin asıl üyeliğe getirilmesine rağmen yönetim kurulu; üye tam sayısının yarısının altına düşerse, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birisinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. Yönetim Kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak Başkan, Genel Sekreter, sayman ve muhasip üyelerini belirleyeceği gibi, başka türlü görevlendirmeler de yapabilir. Yönetim Kurulu, toplantı ve karar nisabı salt çoğunluktur.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa Başkanın başkanlığında olağan toplanır. Bunun dışındaki toplantılar ise, Başkanın talebi üzerine yapılır. Başkanın yazılı olarak toplantıda bulunamayacağını bildirdiği her bir toplantı öncesi için verdiği vekâlet ile yapılacak toplantıya Genel Sekreter başkanlık eder. Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu; karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur.

2) Yönetim Kurulunun Görevleri:

 1. Mevzuata ve tüzüğe uygun şekilde Derneği yönetmek,
 1. Dernek adına hukuki tasarruflarda bulunmak,
 2. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının hazırlıklarını yürütmek,
 3. Dernek Yönetim Kurulu faaliyet raporunu hazırlamak, Dönemlere ait İşletme Hesap Özeti ile tahmini bütçeyi hazırlamak,
 4. Derneğe yapılan başvuruları değerlendirip cevaplandırmak, üyeleri bilgilendirmek, Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları Genel Kurula sunmak,
 5. Çalışma programını tanzim etmek ve Genel Kurula sunmak,
 6. Yeni üye kaydı yapmak, üyeliği reddedilen üyelerin itirazlarını nihai karar için Genel Kurula sunmak,
 7. Derneği temsil etmek ya da bir veya birkaç kişiye yetki vermek,
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin boşalması halinde, yedek üyeleri göreve çağırmak,
 9. Derneğin amaç ve hizmetlerine yönelik araç, gereç ile sarf ve demirbaş malzemesi satın almak, her türlü hibe ve bağışı kabul etmek,
 10. Dernek hesapları ile kayıtlarını tutmak, saklanması zorunlu evrakları muhafaza etmek,
 11. Gerekli görülmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırmak,
 12. Temsilcilik açılmasına ve platform oluşturulmasına karar vermek,
 13. Görev tanımı yaparak personel istihdam etmek, işten çıkarmak, tesis ve lokal açmak,
 14. Gerektiğinde Disiplin Kurulu sıfatıyla üyeler hakkındaki disiplin islerini görüşmek, üyelerden savunma istemek, uyarma, kınama, üyeliğin sona ermesi veya düşmesi şeklinde disiplin cezası vermek,
 15. Değişik konularda Çalışma Komisyonları kurulmasına karar vermektir.

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 12: Denetleme Kurulunun teşkili ve görevleri aşağıda belirlenmiştir.


1) Teşkili:

Denetleme Kurulu üç asıl üç yedek üyeden olmak üzere Genel Kurulca 3 yıl süreyle, gizli oyla seçilir. Denetleme Kurulu kendi aralarından birini başkan seçerek görev bölümü yapar. Denetleme Kurulu, derneğe ait her türlü evrak, defter ve tutanakları incelemek üzere Yönetim Kurulundan istemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.


2) Görevleri:

Denetleme Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların kanunlara ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını en az yılda bir kere denetler. Denetleme Kurulu yapmış olduğu denetimler sonucunda hazırlamış olduğu raporları Yönetim Kuruluna ve toplandığında da Genel Kurula sunar.

Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyeleri göreve çağırır.
Gerekli görmesi halinde derneği olağanüstü toplantıya çağırır.

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 13: Defter tutma esasları; Dernekler Yönetmeliğinin, 31., 32. ve 36. maddeleri dikkate alınarak işletme hesabı esasına göre defter tutulur.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 14: Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmeye yönelik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Üye aidatı,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Her türlü yasal etkinliklerden temin edilecek gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ayni veya nakit hibe, bağış ve destek şeklindeki yardımlar,
 6. Dernekçe tertiplenen eğitim, toplantı, gösteri, fuar, sergi, konser, kermes, piyango, balo, eğlence, kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 7. Dernek adına kurulacak iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler,
 8. Dernek adına yayınlanan basılı veya görüntülü yayınlardan elde edilen gelirler,
 9. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 10. Diğer gelirler.

ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDAT MİKTARLARI

Madde 15: Bireysel ve tüzel üyeliklerden giriş ödentisi alınmayacak olup, takip eden her yıl Aralık ayı içinde bireysel üyeler 10 TL, tüzel üyeler 50 TL yıllık aidat öderler. Aidatlar üye kayıt defterine kaydedilir. Sonraki yıllara ait aidat tutarları, Genel Kurul kararı ile belirlenir. Aidat belirleme yetkisi Genel Kurulundur.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 16: Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 ’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 17: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 18: Yurtdışından yardım alınması durumunda, Dernekler Yönetmeliğinin 19. maddesi Ek-4’te belirtilen “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” formu doldurup mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen kırk beş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği’nin Ek-3’ünde yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi, mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde ise genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, yasal süreler içinde mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. Yurt dışına yapılacak yardımlarda ise, yardım yapılmadan önce dernek tarafından mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Bu bildirimler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılır. Ancak afet veya acil durumlarda bu bildirim afet veya acil durumun gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılabilir. Belirli bir proje kapsamında farklı tarihlerde yapılan yardımlara ilişkin yurt dışı bildirimi tek seferde yapılabilir. Yurt dışına yapılacak ve limitleri dernekler yönetmeliğine uygun şekilde belirlenen Türk Lirası veya Avro veya eşiti dövizi aşan nakdi yardımların, bankalar ve diğer finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması esastır. Ancak, finansal erişimin güç olduğu ülkelere yapılacak yardımlar finans kuruluşları kullanılmaksızın ilgili mevzuatlara göre nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyan edilmek suretiyle yapılabilir. Gümrükte beyan edilme suretiyle yurt dışına para çıkışı yapılan durumlarda ilgili beyan, veriliş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde dernek tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Yardım gerçekleştirildikten sonra faaliyet sonuç bildirimi doksan gün içerisinde mülki idare amirliğine verilir. Bu bildirime, yapılan yardımların gerçekleştiğine ilişkin form ve görsel materyaller ve benzeri kanıtlayıcı belgeler eklenir.

Derneğin yurtdışından yardım alacak olması halinde dernekler yönetmeliğinin Ek-4/A’sında belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunmak gerekir. Dernek tarafından yurt dışına yardım yapılması halinde ise, yardım yapılmadan önce dernekler yönetmeliğinin Ek-4/B’sinde belirtilen Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimini, yardım gerçekleştirildikten sonra ise Ek-4/C’sinde belirtilen Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimini merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne verilir.


Değişikliklerin Bildirilmesi

Dernek, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini dernekler yönetmeliğinin EK-24’üne göre; genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini ise dernekler yönetmeliğinin EK-25’e göre doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen kırk beş gün içinde mülki idare amirliğine bildirir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen kırk beş gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin kırk beş gün içinde bildirilmesine yönelik yükümlülük ise Üye Değişiklik Bildiriminin dernekler yönetmeliğinin Ek-27’sine göre doldurulup derneğin merkezinin bulunduğu sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne bildirilmesi ile yerine getirilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA, TEMSİLCİLİK VE PLATFORM OLUŞTURMASI, YARDIM ALMASI VE İŞ BİRLİĞİ USULLERİ

Madde 19: Derneğin borçlanması, temsilcilik ve platform oluşturması, yardım alması ve iş birliği usulleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Derneğin Borçlanma Usulleri:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

2 ) Temsilcilik ve Platform Oluşturma:

İl Temsilciliği: Derneğin merkezi dışındaki illerde, gerekli görülen durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla İl Temsilcileri atanabilir. İl temsilcisi dernek üyeleri arasından seçilir. Temsilcinin adresi, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından 15 gün içerisinde mülki amirliğe bildirilir.

Platform: Derneğimiz, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile platformlar oluşturabilir. Geçici bir birlikteliği ifade eden platformun tüzel kişiliği yoktur. Derneğimiz; kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyetler konusunda platform oluşturarak faaliyette bulunamaz.

7 ) Yurtdışından Yardım Alınması ve İş Birliği:

 1. Yurt Dışından Yardım Alınması: Derneğimiz, mülki idare amirliğine önceden bildirmek şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
 2. İşbirliği: Derneğimiz kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır.

İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde 20: Derneğin iç denetimi, Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Bu kurul, derneğin amacı doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, gelir ve giderlerinin tüzük ve mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıp yapılmadığını; Genel Kurul kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetler ve Yönetim Kuruluna sunar. Toplantı yapıldığında Genel Kurula da sunar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 21: Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESİH, DAĞILMIŞ SAYILMASI VE TASFİYESİYLE İLGİLİ USULLER

Madde 22: Derneğin fesih, dağılmış sayılması ve tasfiye şekilleri aşağıda belirlenmiştir.

Genel Kurul Kararıyla Fesih: Derneğin Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Mahkeme Kararı İle Fesih: Derneğin, amacı kanunlara veya genel ahlaka aykırı hale gelmesi durumunda Mülki Amirliğin veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkeme derneğin feshine karar verir.

Kendiliğinden Dağılmış Sayılma:

 1. Tüzükte belirtilen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hale gelmesi ya da sürenin sona ermesi,
 2. Borç ödemede acze düşmüş olması,
 3. Tüzük gereğince Yönetim Kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
 4. Olağan Genel Kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması durumlarında Kendiliğinden dağılma, Mülki Amirliğin yazılı istemi üzerine Sulh Hâkimliğince tespit edilir.

Derneğin Tasfiyesi:

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 23: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda sırasıyla; Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.