Başkanımızdan

Sosyal Medyada Takip Et

Ülkemizde uluslararası sağlık turizmi yönetiminin nitelikli gelişimi için; tüm paydaşlarla etkin işbirliklerine, vizyoner projeler üretmeye, kapsamlı bir şekilde teknik ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ENSTİTÜSÜ olarak ülkemiz için sağlık turizminde yenilikçi yönetim yaklaşımlarıyla sahada olacağız.

Sağlık turizmine ilgi duyan tüm girişimcilere ve sağlık profesyonellerine destek olmaya hazırız.

Yeter ki ülkemiz kazansın...

Eserleri

A) Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Seyran F, Sağsan M, Gürhan N. Moderating role of violence by patients and their relatives on the behaviors of healthcare professionals. Alpha Psychiatry. 2021;22(3):136-141. Doi: 10.5455/apd.13863 (SCI-E)
2. Koç M, Seyran F, Geniş B, Şirin B, Gürhan N, Coşar B. The effect of perceptions and attitudes regarding covid-19 on somatization symptoms and empathy skills. Psychiatry and Behavioral Sciences. 2021; 11(2):121-129. Doi: 10.5455/PBS.20210302010757 (ESCI)

B) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Seyran F, Gözlü M, Ready FN. İş yerinde fiziksel şiddete maruz kalmış sağlık personelinin şiddet algısı ve boyutu üzerine nitel bir araştırma. Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış. 2018;2(1):8-29.
2. Şimşir İ, Seyran F. İş tatmininin önemi ve etkileri. Meyad Akademi. 2020;1(1):25-42.
3. Gürhan N, Erdoğan G, Seyran F. Cinsel şiddet. Meyad Akademi. 2020;1(1):59-65.
4. Seyran F. İşyeri şiddeti çalışmalarının bibliyometrik analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2021;17(36):2868-2889. Doi: 10.26466/opus.885707 (TR Dizin)
5. Seyran F, Gürhan N. Eğitim kurumlarında öğrenciler arasında yaygınlaşan şiddet: Okul zorbalığı üzerine bibliyometrik bir araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021;22(3):1690-1723. Doi: 10.29299/kefad.938023 (TR Dizin)
6. Sağ İ, Seyran F, Şimşir İ. Bibliometric analysis of the last decade in the destination selection of medical tourists for the medical tourism marketing management (2012-2021). Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel. 2022;5(1):312-326. Doi: 10.33083/joghat.2022.133 (TR Dizin)
7. Erdemir A, Seyran F, Batırer T. Prediction of worker motivation with artificial neural networks and linear modeling. Journal of Scientific Reports-A. 2022;(51):330-339. (TR Dizin)
8. Erdemir A, Seyran F. Üniversite hastanelerinde tıbbi sosyal hizmet yönetiminin etkinleştirilmesi: tıbbi sosyal çalışmacılara yönelik nitel bir çalışma ve örgütsel bir model önerisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2023;27(2):359-376. (TR Dizin)

C) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
1. Koç M, Seyran F, Geniş B, Şirin B, Gürhan N. Covid-19’un nedenleri ve kontrolü ile ilişkili algıların sağlık çalışanlarındaki travma sonrası stres bozukluğu üzerine etkisi. Karadeniz Zirvesi 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi: Artvin (Çevrimiçi); 13 Eylül 2020 (Tam Metin Bildiri). ISBN: 978-605-60737-0-0
2. Seyran F, Gürhan N. Web of science veritabanına dayalı bibliyometrik bir değerlendirme: okul zorbalığı. Uluslararası Disiplinlerarası Şiddet Kongresi: Ankara (Çevrimiçi); 15-16 Nisan 2021 (Özet Metin Bildiri). ISBN: 978-605-70289-6-9
3. Ayyıldız O, Seyran F. Sağlıkta yapay zeka araştırmalarının bibliyometrik analizi. 2. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi; İzmir (Çevrimiçi); 16-18 Nisan 2021 (Özet Metin Bildiri). ISBN: 978-605-69730-2-4
4. Seyran F. Covid-19 pandemisinde hemşirelik mesleğine ilişkin çalışmaların bibliyometrik profili. INCOMES Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi; Ankara (Çevirmiçi); 26-28 Nisan 2021 (Tam Metin Bildiri). ISBN: 978-625-7813-70-9
5. Seyran F. Covid-19 ve siber zorbalık: Uzaktan çalışma üzerine bir değerlendirme. 2.Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi; Ankara (Çevrimiçi); 24-25 Mayıs 2021 (Tam Metin Bildiri). ISBN: 978-625-7636-94-0
6. Seyran F. İşyerinde mobbing davranışlarının insan hakları ihlali açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Ankara Kongresi Sosyal Bilimler Sempozyumu; Ankara (Çevrimiçi); 28-30 Mayıs 2021 (Özet Metin Bildiri). E-ISBN: 978-605-69548-6-3
7. Seyran F. Covid-19’un çocuk işçiliği üzerine olası etkilerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Multidisipliner Çocuk Çalışmaları Kongresi; Ankara (Çevrimiçi); 18-19 Temmuz 2021 (Özet Metin Bildiri). ISBN: 978-675-7720-44-1
8. Şimşir İ, Seyran F. Türkiye sağlık turizmi stratejileri kapsamında termal destinasyonların değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi; Van (Çevrimiçi); 24-26 Eylül 2021 (Özet Metin Bildiri). ISBN: 978-625-8009-05-7
9. Seyran F. Covid-19 pandemi süreci sonrasına yönelik Türkiye sağlık turizmi stratejilerinin swot analizi ile değerlendirilmesi. Uluslararası Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi; Konya (Çevrimiçi); 30 Eylül-2 Ekim 2021 (Özet Metin Bildiri). E- ISBN: 978-625-7517-45-4
10. Seyran F. İşyerlerindeki şiddet olaylarını önlemeye yönelik uluslararası uygulamaların değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Şiddet ve Şiddeti Önleme Kongresi; Tokat; 11-13 Ekim 2021 (Özet Metin Bildiri). ISBN: 978-975-7328-83-4
11. Ertaş-Öztürk Y, Koç M, Geniş B, Meriç M, Şirin B, Gürhan N, Seyran F. COVID-19 sonrası gelişen disosiyatif yaşantılar ve duygusal yeme. VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi; İzmir (Çevrimiçi); 20-23 Ekim 2021 (Özet Metin Bildiri). ISBN: 978-605-338-339-0
12. Seyran F, Gürhan N. Hemşirelerin karşılaştıkları psikolojik taciz ve zorbalık davranışları: Bibliyometrik bir analiz. 2.Uluslararası 3.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Ankara; 17-18 Mayıs 2022 (Poster Bildiri). ISBN: 978-975-590-841-0
13. Erdemir A, Seyran F, Batırer T. Örgütsel adaletin iş gören motivasyonuna etkisi: Doğrusal ve yapay sinir ağları modelleri ile bir uygulama. 3rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences; Konya (Çevrimiçi); 20-23 Temmuz 2022 (Özet Metin Bildiri). ISBN: 978-625-00-0830-0
14. Seyran F. Covid-19 pandemi sürecinin dünya sağlık turizmine etkileri. ICPRS 1. Uluslararası Pandemiler ve Küresel Etkileri Disiplinlerararası Çalışmalar Sempozyumu; Roma (Çevrimiçi); 19-21 Ağustos 2022 (Özet Metin Bildiri). ISBN: 978-605-71828-8-3
15. Seyran F. Sağlık turizmi sektöründe sendikal örgütlenme. III. Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı: Sağlık Turizminin Dünü, Bugünü ve Geleceği; Çanakkale (Çevrimiçi); 22-23 Aralık 2022 (Özet Metin Bildiri). E-ISBN: 978-625-6942-03-5
16. Seyran F, Övey İS. Uluslararası sağlık turizmi yönetiminde hasta mahremiyetinin korunması. 3. Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi; Samsun (Çevrimiçi); 23-24 Mart 2023 (Özet Metin Bildiri). ISBN:  978-625-367-026-9
17. Seyran F. Obez sağlık turistleri Türkiye’yi neden tercih ediyor? 2. Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi; Trabzon (Çevrimiçi); 15-16 Haziran 2023 (Özet Metin Bildiri). ISBN: 978-605-74827-9-2
18. Seyran F. Termal turizmde bir başarı hikayesi: Japonya’daki jeotermal destinasyonların incelenmesi. I. Uluslararası Dünya Sağlık Turizmi Kongresi; Şanlıurfa (Çevrimiçi); 8-10 Aralık 2023 (Tam Metin Bildiri). ISBN: 978-1-955094-75-7

D) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
1. Geniş B, Ediz Ç, Şirin B, Öztuna Ş, Koç M, Gürhan N, Seyran F. Pandemi döneminde oyun bağımlılığı ve çevrimiçi satın alma davranışı. 6. Psikiyatri Zirvesi & 13. Anksiyete Kongresi; Antalya; 4-7 Kasım 2021 (Özet Metin Bildiri).

E) Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1. Seyran F, Erdemir A. (2021). Sağlık kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının risk faktörleri. M. Talas (Ed.), Yönetim-İletişim Bağlamında Şiddet, Terör ve Siber Saldırılar içinde (85-126). İstanbul; İksad Yayınevi. ISBN: 978-625-8007-37-4
2. Erdemir A, Seyran F. (2021). Sağlık kurumları yönetiminde dijitalleşme ve yapay zeka. G. Çınarer (Ed.), Yapay Zeka ve Dijital Teknoloji içinde (141-164). İstanbul; İksad Yayınevi. ISBN: 978-625-8007-33-6
3. Öztuna Ş, Seyran F, Gürhan N. (2021). Kültür ve şiddet. N. Gürhan N (Ed), Şiddet içinde (40-43). Ankara; Türkiye Klinikleri. E-ISBN: 978-625-401-521-2
4. Seyran F. (2021). Sağlık kurumlarında örgütsel vatandaşlık davranışlarının önemi. A. Güney ve H. Sıçrar (Ed.), Çalışma Ekonomisi ve Çalışma İlişkileri Üzerine Değerlendirme ve Araştırmalar içinde. İstanbul; Efe Akademi. ISBN: 978-625-8418-16-3, E-ISBN: 978-625-8418-17-0
5. Sağ İ, Seyran F. (2022). Internal marketing from the innovative hrm perspective in health institutions. Ö. Yazıcı (Ed.), Special Human Resource Management Practices and Strategy içinde. New York; Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-68507-279-7
6. Seyran F. (2022). Sağlık turizminde inovatif yönetim. İ. Sağ, İ.Şimşir ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Turizmi Uygulamaları içinde. Ankara; Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-427-271-4
7. Seyran F, Ergün A. (2023). Sağlık turizminde örgütsel yönetim. İS. Övey ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Turizmi Yönetimi içinde. Ankara; Gazi Kitabevi. ISBN: 978-625-365-240-1
8. Seyran F, Ayyıldız O. (2023). Sağlık okuryazarlığı: bibliyometrik bir analiz. N. Gürhan ve F. Seyran (Ed.), Sağlık Okuryazarlığı içinde. Ankara; Nobel Tıp Kitabevleri. ISBN: 978-625-6448-10-0
9. Öztuna Ş, Seyran F. (2023). Şiddet ve şiddetin ruh sağlığı üzerine etkisi. N. Gürhan (Ed.), Toplum Ruh Sağlığı ve Sosyal Psikiyatri içinde. Ankara; Nobel Tıp Kitabevleri. ISBN: 978-625-7564-73-1 

F) Uluslararası kitap editörlüğü:
1. Sağlık Turizmi Uygulamaları (2022). İ. Sağ, İ.Şimşir ve F. Seyran (Ed.), Ankara; Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-427-271-4
2. Sağlık Turizmi Yönetimi (2023). İS. Övey ve F. Seyran (Ed.), Ankara; Gazi Kitabevi. ISBN: 978-625-365-240-1
3. Sağlık Okuryazarlığı (2023). N. Gürhan ve F. Seyran (Ed.), Ankara; Nobel Tıp Kitabevleri. ISBN: 978-625-6448-10-0 

G) Tamamlanan uluslararası proje:
Proje Başlığı: Evaluation of Special Human Resource Management Practices and Strategy, Destekleyen Kuruluş: European Scientific Collaboration, ID: 2021-9-00476.

Bilimsel Dergi Editörlüğü:
MEYAD Akademi 
Bilimsel Dergi Alan Editörlüğü:
Psychology Research on Education and Social Sciences

Bilimsel Dergi Hakemlikleri:
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
Dünya İnsan Bilimleri Dergisi
Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
Hastane Öncesi Dergisi
Humanities & Social Sciences Communications (Springer Nature)
International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences
International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries
International Journal for Equity in Health (Springer Nature)
International Journal of Management and Administration
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi
Journal of International Health Sciences and Management
Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi
R&S – Research Studies Anatolia Journal
Sağlık Akademisyenleri Dergisi
Selçuk Sağlık Dergisi
Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi
Trends in Business and Economics
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi
Yönetim Bilimleri Dergisi