Sağlık Turizminde Etik Sorunları

Ayşegül KARACA DEDEOĞLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Aslı KAYAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Türkiye

ÖZ

Özet: Sağlık turizmi son yıllarda devletin bu alana ilişkin ekonomik teşvikleri ile sağlık kuruluşlarının bu alana ilişkin yatırımlarının bir sonucu olarak oldukça gelişmiştir. Bu çalışmada, sağlık turizmin sebepleri incelenmiş, Türkiye’nin sağlık turizmini geliştirmek için izlediği siyasi ve ekonomik politikaları belirlenmiş ve Türkiye’nin sağlık turizmindeki durumu ve bu noktada sağlık turizminde ortaya çıkan ve çıkması muhtemel etik ihlaller belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sırf döviz elde etmek için sağlık kaynaklarının uluslararası sağlık turistlerine aktarılması durumunda, yerel hastaların temel sağlık hizmetlerine erişiminde güçlükler yaşayacağı ve böylelikle adalet ilkesinin zedeleneceği endişe yaratmaktadır. Diğer taraftan uluslararası sağlık turistinin dil ve kültür farklılığından kaynaklanan hasta hakları ihlalinde önemli bir etken olduğu, özellikle mahremiyet, aydınlatma, kişisel verilerinin saklanması ve sağlık hizmetlerinin aşırı fiyatlandırması en fazla ihlale konu olabilecek alanlar olduğu sonucuna varılmıştır.


Abstract: Health tourism has developed considerably in recent years as a result of the economic incentives of the state and the investments of health institutions in this area. In this study, the reasons for health tourism were examined, the political and economic policies that Turkey followed to develop health tourism were determined, and the situation in Turkey’s health tourism and the ethical violations that emerged or could occur in health tourism at this point were tried to be determined. In developing countries such as Turkey, if health resources are transferred to international health tourists just to earn foreign exchange, local patients will have difficulties in accessing basic health services and thus the principle of justice will be damaged. On the other hand, it has been concluded that the international health tourist is an important factor in the violation of patient rights arising
from language and cultural differences, especially privacy, illumination, storage of personal data and excessive pricing of health services are the areas that can be subject to the most violations.

Anahtar Kelimeler

sağlık hukukutıp etiğisağlık turizminde etik ihlalihasta hakları

Kaynak: Karaca Dedeoğlu A. , Kayar A. Sağlık Turizminde Etik Sorunları. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2021; 8(4): 178-186.

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2989593

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: