Ulaşım Ve Turizm Sektöründe Talep Tahmin Çalışmaları: Bir Alan Yazın Taraması

Süleyman ŞAHİN  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Şükran TAŞKESEN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1829-6404 Türkiye

ÖZ

Küresel pazar ortamında işletmelerin rekabet koşullarında doğru kararlar alabilmeleri için geleceğe yönelik öngörülü olmaları gerekir. İşletmeler hissiyat temelli öngörü yerine bilimsel araştırmalar ışığında karar veririler. Söz konusu araştırmaların başında talep tahmin çalışmaları gelmektedir. Bu çalışmada 2010-2022 yılları arasında ulaşım ve turizm sektörlerinde yapılmış talep tahmin çalışmaları incelenmiştir. Çalışmalarda kullanılan regresyon ve zaman serisi yöntemleri ve bu yöntemler doğrultusunda elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. Belirlenen tarih aralığında yapılmış çalışmalar incelenerek güncel talep tahmin yaklaşımları hakkında bir çerçeve oluşturulmuştur.
Ulaşım sektöründe yapılan çalışmalar incelendiğinde trafik kazaları ve bu kazaları etkileyen faktörler, ulaşım ve etkilendiği unsurlar ve ulaşımın gerekliliği olan enerji ihtiyacı üzerine tahmin çalışmalarının yapıldığı anlaşılmaktadır.
Turizm sektöründe ise müşteri memnuniyeti, destinasyon seçiminde etkili olan unsurlar ve sağlık turizmine yönelik tahmin çalışmalarının yapıldığı olduğu görülmektedir. Turizm sektöründe ilişkili hizmet grubunda yer alan “Sağlık Turizminin” gün geçtikçe önemi ve GSYH’da payı artmaktadır. Bu gelişmenin yapılan tahmin çalışmalarına yansıdığı görülmektedir. İncelenen literatürde, talep tahmin çalışmalarının sağlık turizmi üzerinde yoğunlaşması önemli bir bulgudur. Sağlık turizminde, sunulan hizmet, fiyat ve bölge seçimini etkileyen çeşitli faktörler dikkate alınarak talep tahmin çalışmaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Talep TahminiRegresyonZaman SerisiUlaşımTurizm

Kaynak: Şahin, S. & Taşkesen, Ş. (2022). ULAŞIM VE TURİZM SEKTÖRÜNDE TALEP TAHMİN ÇALIŞMALARI: BİR ALAN YAZIN TARAMASI . Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları Dergisi , 2 (2) , 147-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisbud/issue/74940/1211869

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2802063

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: