Medikal Turizmde Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Ve Hasta Sadakatine Etkisi: Türk Diasporası Üzerinde Bir Araştırma

Yalçın KARAGÖZ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0001-5642-6498 Türkiye

Fuat YALMAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1041-1837 Türkiye

Yusuf KARAŞİN  İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-4594-9290 Türkiye

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Hollanda Krallığında ikametini sürdüren ve Türkiye’den sağlık hizmeti almış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının (Hollanda’daki Türk Diasporası) aldıkları sağlık hizmetine yönelik hizmet kalitesinin, memnuniyet ve sadakat üzerinde etkisinin tespit edilmesidir. Araştırmanın evrenini Hollanda Krallığında ikametini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturmaktadır. 2021 yılı Hollanda İstatistik Biriminin verileri incelendiğinde Hollanda’nın çeşitli bölgelerinde 422.000 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ikamet ettiği görülmektedir. Örneklem olarak ise daha önceden Türkiye’den sağlık hizmeti almış olan 400 birey araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan anket yöntemi tercih edilmiştir (Etik Kurul Raporu: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurulundan 24.02.2022 tarih ve 2022/03-4 nolu karar ile alınmıştır). Anketler çevrimiçi yöntemle toplanmıştır. Araştırma kapsamındaki değişkenlere güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Hizmet kalitesinin güvenilirlik katsayısı 0,969, hasta memnuniyeti değişkeninin güvenilirlik katsayısı 0,938, hasta sadakati değişkeninin güvenilirlik katsayısı ise 0,974 olarak hesap edilmiştir. Ölçeğe ait genel güvenilirlik katsayısı ise 0,982 dir. Güvenilir olduğu tespit edildikten sonra demografik bulgularına göre araştırma verileri analize tabii tutulmuştur. Araştırmanın demografik bulguları alt değişkenlere ayrılarak da analiz edilmiştir. Araştırmada doğrulayıcı faktör analizini tespit etmek amacıyla Path (Yol) analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonrasında araştırmada kullanılan modelin uyum değerlerinin iyi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın üç değişkeni arasındaki ilişkiyi tespit etmek için ise korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda hizmet kalitesinin hem memnuniyeti hem de sadakati etkilediği tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler

Medikal turizmDiaspora sağlık turizmiTürk diasporasıHollanda’da yaşayan türklerHizmet kalitesi

Kaynak: Karagöz, Y. , Yalman, F. & Karaşin, Y. (2022). Medikal Turizmde Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Ve Hasta Sadakatine Etkisi: Türk Diasporası Üzerinde Bir Araştırma . Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (17) , 1-13 . DOI: 10.54709/iisbf.1172168

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2637539

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: