Medikal Turizmde Algılanan Değer, Erişilebilirlik ve Yeniden Ziyaret Niyeti Arasındaki İlişkiler

Tekin SANCAR  Iğdır Üniversitesi 0000-0002-5277-3449 Türkiye

ÖZ

Bu araştırmanın temel amacı, medikal turizmde algılanan değer, erişilebilirlik ve yeniden ziyaret niyeti arasındaki yapısal ilişkileri müşteri/hasta perspektifinden analiz etmektir. Medikal turizmde algılanan değer, erişilebilirlik ve yeniden ziyaret niyeti arasındaki yapısal ilişki araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve sağlık turizmi tesis yetki belgesine sahip sağlık tesislerinden sağlık turizmi hizmeti almış olan ve sosyal medya kanalıyla (Twitter, Instagram, Facebook) ulaşılan uluslararası hastalar oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise İstanbul ilinde faaliyet gösteren sağlık turizmi yetki belgeli sağlık kuruluşlarının sosyal medya adreslerinden (Twitter, Instagram, Facebook) ulaşılan 520 uluslararası sağlık turistleri oluşturmuştur. Veri toplama yöntemi olarak online anket tekniği kullanılmıştır. Çalışma, sosyal medya kanalıyla (Twitter, Instagram, Facebook) ulaşılan uluslararası hastaların kesitsel bir araştırması olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında veri setinin analizi için IBM SPSS 23 ve AMOS istatistiksel analiz programları birlikte kullanılmıştır. “Sağlık Turizminde Algılanan Değer” ile “Yeniden Ziyaret Niyeti” arasındaki ilişki ileri düzeyde önemlidir (P<,001). Diğer bir deyişle; Sağlık Turizminde Algılanan Değer artarken Yeniden Ziyaret Niyeti de artacaktır. “Erişilebilirlik” ile “Sağlık Turizminde Algılanan Değer” arasındaki ilişki önemlidir (P<,05). Diğer bir deyişle; Erişilebilirlik artarken Sağlık Turizminde Algılanan Değer de artacaktır. “Erişilebilirlik” ile “Yeniden Ziyaret Niyeti” arasındaki ilişki ileri düzeyde önemlidir (P<,001). Diğer bir deyişle; Erişilebilirlik artarken Yeniden Ziyaret Niyeti de artacaktır.

Anahtar Kelimeler

Yeniden Ziyaret NiyetiMedikal TurizmAlgılanan DeğerErişilebilirlik

Kaynak: Sancar, T. (2023). Medikal Turizmde Algılanan Değer, Erişilebilirlik ve Yeniden Ziyaret Niyeti Arasındaki İlişkiler . Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (34) , 399-413 . DOI: 10.54600/igdirsosbilder.1314090

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3207632

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: