Medikal Turizm Politikası İçin Sağlık Hizmeti Sunucularının Perspektifi, İhtiyaçları Ve Beklentileri: Nitel Bir İnceleme

Hüseyin KÜÇÜKALİ  ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY 0000-0003-1669-3107 Türkiye

Ayşe Seval PALTEKİ ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY 0000-0002-6593-7000 Türkiye

Şeyda DÜNDAR EGE ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY 0000-0001-7860-8428 Türkiye

Osman HAYRAN ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY 0000-0002-9994-5033 Türkiye

ÖZ

Medikal turizm, küreselleşme sonucu artan insan hareketliliği, bilişim teknolojilerinin yaygın kullanımı gibi
nedenlerle hızla gelişen bir sağlık sektörüdür. Toplumların yaşlanması, sağlık hizmeti maliyetlerinin hızla
artması, hizmet almak isteyenler için söz konusu olan uzun bekleme süreleri gibi nedenlerle önemi artan medikal turizm konusunda Türkiye önemli bir destinasyon konumundadır. Halen Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen medikal turizm hizmetleri için çok sayıda yetkilendirilmiş sağlık kurumu hizmet vermekte, çeşitli ülkelerle ikili anlaşmalar bulunmaktadır. Ne var ki bu konuda henüz bir devlet politikası bulunmamakta, ancak sorunlar ve ihtiyaçlar gündeme geldiğinde bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ulusal medikal turizmi politikasına yol gösterici olabilmek için bu alanda faaliyet gösteren hizmet sunucularının bakış açılarını, mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini incelemek, ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmektir. Bu nitel araştırmada medikal turizm hizmeti sunan kurumlardan 10 yönetici ile yapılan derinlemesine görüşme bulgularına göre, Türkiye’nin bu alanda çok sayıda güçlü yanlarının bulunduğu, çeşitli fırsatlarla karşı karşıya olduğu, ancak, politika ve uygulama eksiklikleri nedeniyle çeşitli sorunların ve tehditlerin de söz konusu olduğu görülmektedir. Özellikle Türkiye’nin coğrafi konumu, nitelikli sağlık insan gücü ve gelişmiş sağlık alt yapısından
kaynaklanan güçlü yanlarından etkili biçimde yararlanabilmek için konuya ilişkin yasal boşlukların giderilmesi, medikal turizm hizmetlerinin iyi koordine edilerek denetlenmesi, gerçekçi politikalar oluşturulması gerekliliği ön plana çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler

medikal turizmsağlık turizminitel araştırmaihtiyaç değerlendirmesi

Kaynak: Küçükali, H. , Palteki, A. S. , Dündar Ege, Ş. & Hayran, O. (2022). MEDİKAL TURİZM POLİTİKASI İÇİN SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ PERSPEKTİFİ, İHTİYAÇLARI VE BEKLENTİLERİ: NİTEL BİR İNCELEME . Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi , 25 (1) , 99-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hacettepesid/issue/69083/957365

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1842607

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: