Yaşlı Ve Engelli Bakım Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi “Fırsatlar Ve Tehditler”: Kayseri İli Örneği

Fatih DENİZLİ  Kayseri Üniversitesi 0000-0001-5039-7606 Türkiye

ÖZ

Yaşlı ve engelli bireylerin bakım ve rehabilitasyonunun yapılması amacıyla geriatri merkezi, yaşlı bakım ve engelli rehabilitasyon merkezlerinde bu alanda eğitimli kişiler tarafından yapılan uygulamaları kapsayan yaşlı ve engelli turizmi özellikle gelişmiş ülkelerdeki yaşlı ve engelli oranlarının artış göstermesi ile son 10 yılda önemli ilerlemeler kaydetmiş ve büyük bir pazar haline gelmeye başlamıştır. Ülkemizde pazardan payını alabilmek için önemli adımlar atmış olup gelişim göstermeye başlamış olmasına rağmen yaşlı ve engelli bakım turizminde halen yeterli düzeyde bir gelişme sağlanamamıştır. Bu çalışmada Kayseri ilinin yaşlı ve engelli turizm potansiyelinin “fırsatlar ve tehditler ”noktasında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda resmi-özel kurum ve kuruluşların verileri ve raporları ile yerli ve yabancı alan yazından ikincil veriler elde edilmiştir. Çalışmada Dünya’daki ve Türkiye’deki yaşlı ve engelli turizmi uygulamalarına örnek verilmiş olup Kayseri’nin yaşlı ve engelli bakım turizmine yönelik fırsat ve tehditleri incelenmiş ve uygulamaya dönük çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Yaşlı ve Engelli TurizmiSağlık TurizmiYaşlı Bakım Turizmi

Kaynak: Denizli, F. (2023). YAŞLI ve ENGELLİ BAKIM TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ “FIRSATLAR ve TEHDİTLER”: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (46) , 59-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/79677/1195657

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2735347

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: