Medikal Sağlık Turistlerinin Motivasyonel Faktörleri ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkiler

Tekin Sancar 

https://doi.org/10.32709/akusosbil.1309877

Öz

Bu araştırma ile medikal sağlık turistlerinin motivasyonel faktörlere yönelik algıları ile davranışsal niyetleri arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra mevcut tıp teknolojisi ile yapılmakta olan sağlık yatırımlarının medikal sağlık turizmi trendlerine uygun olarak yeniden tasarlanması ve bu uygulama sürecinde motivasyon kaynaklarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve sağlık turizmi tesis yetki belgesine sahip sağlık tesislerinden medikal sağlık turizmi hizmeti almış olan ve sosyal medya kanalıyla (Twitter, Instagram) ulaşılan uluslararası hastalar oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve sağlık turizmi tesis yetki belgesine sahip sağlık tesislerinin sosyal medya adreslerinden (Twitter, Instagram) ulaşılan 400 uluslararası medikal turist oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Google formlar üzerinden oluşturulan online anket tekniği ile elde edilmiştir. Toplamda 400 adet anket üzerinden analizler yapılmıştır. Buna göre, medikal sağlık turistlerinin motivasyonel faktörlerinin genel ortalama puanı 3,94±0,58; en yüksek alt boyut “fiyat uygunluğu (4,39±0,75)”, en düşük alt boyut ise ülke bilgisi ve farkındalığıdır (2,67±0,96). Aynı zamanda medikal sağlık turistlerinin davranışsal niyetlerine ilişkin değerlendirmelerine bakıldığında davranışsal niyet genel ortalama puanı 4,45±0,73 bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre medikal sağlık turistlerinin motivasyonel faktörleri ile davranışsal niyetleri arasında yüksek düzey pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve medikal sağlık turistlerinin motivasyonel faktörlerine yönelik algılarının, onların davranışsal niyetlerine yönelik tutumlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu araştırma, motivasyonel faktörlerin bir medikal sağlık turistinin ev sahibi ülkedeki bir sağlık hizmet sunucusunun imajını nasıl algıladığını etkileyebileceğini ortaya koymuştur. Öncelikle ekonomiye pozitif değer katan medikal sağlık turizminin stratejik planlarda yer alması önemli bir tercih kriteri olduğundan, bu yönde hükümetin etkin bir politika geliştirmesi önerilmektedir. Ayrıca Türkiye’de mevcut tıbbi teknoloji ile yapılmakta olan sağlık yatırımlarının desteklenmesi ve medikal sağlık turizmi trendlerine uygun olarak yeniden tasarlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

Motivasyonel faktörlerdavranışsal niyetlermedikal sağlık turistleri

Kaynak: Sancar, T. (2024). The Relations between Motivational Factors and Behavioral Intentions of Medical Health Tourists. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 246-259. https://doi.org/10.32709/akusosbil.1309877

Erişim:https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/83689/1309877

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: