Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın (BTAT) Sağlık Turizmi ile Bütünleştirilmesinde Sağlık Hizmeti Yöneticilerinin BTAT Bilgi Düzeyleri ve Tutumları: Trakya Bölgesi Örneği

Özlem BAYRAK  TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK 0000-0002-4631-8271 Türkiye

Emel GÖNENÇ GÜLER Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 0000-0002-3214-0206 Türkiye

ÖZ

Bu çalışmada; geleneksel tamamlayıcı tıbbın sağlık turizmi ile ilişkilendirilmesi, Trakya Bölgesindeki sağlık hizmeti yöneticilerinin BTAT’a yönelik bilgi düzeylerinin ve tutumlarının ortaya konulması, demografik özelliklerinin etki düzeylerinin belirlenmesi ve yöntemlere yönelik tutumlarının BTAT bilgi düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı (Descriptive) türde bir araştırmadır. Araştırma Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki 7 kamu hastanesi ve 10 özel hastanedeki 143 sağlık hizmeti yöneticisiyle gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) Bilgi Formu ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (BTATÖ)” kullanılmıştır. Sayı, ortalama, yüzde dağılım ve standart sapma değerleri tanımlayıcı veriler için saptanmış ve Kolmogorov Smirnov-Shapiro Wilks ve Kruskall Wallis Testlerinden faydalanılmıştır.
Çalışmada, yöneticilerinin %31,5’nin, 46-50 yaş aralığında, %39,9’u kadın, %60,1 erkek olduğu, %72,7’si kamu, %27,3’ü özel kurumda çalıştıkları tespit edilmiştir. Yöneticilerin, %97,2’sinin TAT eğitimi/kursu almadıkları, %61,5’nin TAT’ la ilgili eğitim verilmesini istedikleri, %61,5’inin bitkisel tedavileri, %52,4’nün masaj, %48’inin müzik tedavi ve %63,6’sı akupunkturu biraz bildikleri saptanmıştır. Yöneticilerin, %68,5’i yöntemler hakkında bilgiyi internetten, %37,2’si televizyondan edindikleri ve yöntemlere yaklaşımlarında cinsiyet ve kurum türüne farkın olmadığı belirlenmiştir. BTATÖ alt boyutu TAT’ a göre yaşları 34-40 olanlar ile 51 ve üzeri olanlar arasında fark saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiTamamlayıcı ve Alternatif TıpSağlık YönetimiTrakya Bölgesi

Kaynak: Bayrak, Ö. & Gönenç Güler, E. (2022). Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbın (BTAT) Sağlık Turizmi ile Bütünleştirilmesinde Sağlık Hizmeti Yöneticilerinin BTAT Bilgi Düzeyleri ve Tutumları: Trakya Bölgesi Örneği . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 522-532 . DOI: 10.37989/gumussagbil.947024

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1803331

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: