Termal Sağlık Turizmi İşletmelerinde Personel Güçlendirme ve Bireysel İnovatif Davranış İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Gülter Betül ATABEY  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9981-5266 Türkiye

Ayşe İRMİŞ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9088-4529 Türkiye

Bekir AKYÜREK  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0502-5218 Türkiye

Öz

İşletmelerin, küresel pazarda rekabet edilebilirliklerini arttırmak için yenilikçi metotlar uygulayarak ürün, hizmet ve süreç inovasyonunun sürdürülebilir kılınması ve özellikle hizmet sektöründe çıktının soyut olduğu ve doğrudan insan ile ilişkide olunan hizmet alanında, çalışanların güçlendirilmesi ile dayanıklı hale gelebilecekleri öngörüsüyle bu çalışma hazırlanmıştır. Denizli termal turizm konaklama işletmelerinde personel güçlendirmenin çalışanın inovatif davranışına etki edip etmediğini ve demografik özelliklerin personel güçlendirme ve çalışanın inovatif davranışı ile anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını analiz etmek amacıyla Denizli’de faaliyet gösteren 11 termal turizm konaklama işletmesinden toplam 201 iş görene yönelik personel güçlendirme ve çalışanın inovatif davranışı ölçekleri anket çalışması kapsamında uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda personel güçlendirmenin çalışanın inovatif davranışını olumlu yönde etkilediği ve personel güçlendirmenin anahtarı olarak eğitim düzeyinin arttırılmasının inovasyonu desteklediği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler

İnovasyonPersonel Güçlendirmeİnovatif DavranışKonaklama İşletmesi.

Kaynak: Atabey, G. B. , İrmiş, A. & Akyürek, B. (2022). Termal Sağlık Turizmi İşletmelerinde Personel Güçlendirme ve Bireysel İnovatif Davranış İlişkisi Üzerine Bir Araştırma . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 13 (34) , 566-588 . DOI: 10.21076/vizyoner.957926

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1844629

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: