Sağlık Turizmi Yetki Belgeli Sağlık Tesislerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi ile Değerlendirilmesi

Kerem ŞAFAK KAYSERI UNIVERSITY, INSTITUTE OF GRADUATE PROGRAMS 0000-0003-2265-7647 Türkiye

Mustafa YILMAZ ERCIYES UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM 0000-0003-3255-3788 Türkiye

Kurtuluş KARAMUSTAFA ERCIYES UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM 0000-0002-6581-6276 Türkiye

ÖZ

Bu çalışmada sağlık turizmi alanında yetkilendirilmiş tesislerin web sitelerini etkin kullanım düzeylerini ortaya koymak, tesisin türüne ve faaliyet gösterdikleri bölgeye göre kullanma düzeylerinde farklılık olup olmadığını belirlemek, hizmet basamakları açısından karşılaştırmak ve bu çerçevede mevcut durumu ortaya koyarak ilgili bilgi birikimine katkılar sunmak amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında değerlendirilen ve Sağlık Bakanlığından ilgili yetki belgesini almış 169 sağlık tesisinin web sitelerindeki bilgiler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmede literatürden elde edilen 23 kriter ve bu kriterlerden oluşan iletişim, kolaylaştırma, kurumsal bilgi, konaklama, personel bilgisi ve sağlık hizmeti bilgisi olmak üzere beş grup kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, sağlık tesislerinin web sitelerinde en çok site içi arama özelliği, vizyon ve misyon ile kurumsal bilgi içerikleri kriterlerine yer verildiği; üçüncü basamak sağlık tesislerinin web sitelerinde belirtilen kriterlerin daha çok yer aldığı, gruplar açısından ise tesislerin tamamına yakınının web sitelerinde en çok kurumsal bilgi grubuna yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Site içi arama, bir yabancı dil seçeneği ve sosyal ağ iletişim bağlantıları kriterlerinin bölgelere göre ve sağlık tesisinin türü açısından farklılık göstermesi de ön plana çıkan diğer sonuçlardır. Çalışmada ortaya konulan sonuçlara göre uygulayıcılara ve gelecek araştırmalara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

SağlıkSağlık TesisiSağlık Turizmiİçerik Analizi

Erişim: Şafak, K. , Yılmaz, M. & Karamustafa, K. (2022). Sağlık Turizmi Yetki Belgeli Sağlık Tesislerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi ile Değerlendirilmesi . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 320-344 . DOI: 10.17494/ogusbd.1169073

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2624650

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: