Türkiye’nin Medikal Turizm Kurumsal Yeterliliğinin ve Potansiyelinin Avrupa’daki Türk Vatandaşları Tarafından Değerlendirilmesi

Selçuk Avderen Mehtap Eter 

https://doi.org/10.15869/itobiad.1384743

Öz

Bu çalışma, Türkiye’nin medikal turizm kurumsal yeterliliği ve potansiyeli ile Avrupa’daki Türk vatandaşlarının farkındalık düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemek ve katılımcıların demografik özellikleri ile kurumsal yeterlilik algıları arasındaki farlılıkları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın verileri Kurumsal Yeterlilik Ölçeği ve Medikal Turizm Potansiyeli Ölçeği kullanılarak 2023 yılı Mart ve Nisan aylarında Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarından kartopu örnekleme yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışmaya 106 erkek ve 52 kadın olmak üzere toplam 158 kişi katılım sağlamıştır. Amaca yönelik olarak verilere Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve sürekli değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre Kurumsal Yeterlilik Ölçeği ortalaması 3,72; Medikal Turizm Potansiyeli Ölçeği ortalaması 3,79 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre Avrupada’ki Türk vatandaşlarının Türkiye’nin medikal turizm potansiyeli ve hastanelerin kurumsal yeterliliği konusunda olumlu yüksek algıya sahip oldukları anlaşılmaktadır. Türkiye’de hizmet alınan bölgeye göre kurumsal yeterlilik ölçeğinin “tanıtım” ve “imaj” alt boyutlarında katılımcıların algılarında farklılık tespit edilmiştir. Çalışmada kurumsal yeterliliğin, medikal turizm potansiyelini artırdığı, özellikle “altyapı” boyutunun medikal turizm potansiyeli üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların algıladıkları hizmet kalitesi ile kurumsal yeterlilik algıları arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişkinin “iş gücü” alt boyutunda daha yüksek düzeyde olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca katılımcıların %29,1’i Türkiye’deki hastanelerde olumsuz herhangi bir durumla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiMedikal TurizmFarkındalıkKurumsal YeterlilikKurumsal Potansiyel

Kaynak: Avderen, S., & Eter, M. (2024). Türkiye’nin Medikal Turizm Kurumsal Yeterliliğinin ve Potansiyelinin Avrupa’daki Türk Vatandaşları Tarafından Değerlendirilmesi. İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 13(1), 275-304. https://doi.org/10.15869/itobiad.1384743

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/itobiad/issue/83428/1384743

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: