Sağlık Turizminde Vergi Avantajları

Erhan AKSU, erhan.aksu@apsisdanismanlik.com

Sağlık turizmi, bilindiği üzere sağlık hizmeti verenler için döviz kazandıran bir hizmet ihracatıdır. Bu yazımızda, sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık kuruluşlarının faydalanabileceği vergi avantajlarından bahsedeceğiz.

Sağlık turizminde 2 farklı vergi avantajından bahsedebiliriz. Bunlar, Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti ile Kurumlar veya Gelir Vergisi indirimidir.

KDV Muafiyeti Nedir?

KDV muafiyeti, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip sağlık kuruluşlarının, yabancı hastalara düzenledikleri faturalarda KDV oranının %0 (sıfır) olmasıdır. Nitekim bunun yasal dayanağı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin ilk fıkrasının l) bendinde düzenlenmiştir.

Buna göre;

Fatura düzenleyenin Sağlık Bakanlığınca izin verilen muayenehane, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşu olması,

Faturanın Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişilere düzenlenmesi ve Teşhis, tedavi, koruyucu hekimlik ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde hizmet verilmesi durumunda KDV’siz fatura düzenlenebilmektedir. Dolayısıyla ilk göze çarpan husus, Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen sağlık kuruluşlarının Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olması gerçeğidir.

Muayenehaneler, poliklinikler, hastaneler vb. sağlık kuruluşları sadece teşhis, tedavi, koruyucu hekimlik ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında KDV muafiyetinden faydalanabilir. Ancak teşhis, tedavi, koruyucu hekimlik ve rehabilitasyon hizmetleri dışında sunulan hizmetler istisna düzenlemesi kapsamında değildir. Diğer bir deyişle bunlar için KDV’siz fatura düzenlenemez. Benzer şekilde, saç ekimi, cilt bakımı, dolgu işlemleri ve kırışıklık tedavisi gibi estetik amaçla yapılan hizmetler istisna kapsamında değildir. Dolayısıyla bu hizmetlerde KDV’siz fatura düzenlemek mümkün değildir.

Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi Nedir?

Bilindiği üzere muayenehane, poliklinik, tıp merkezi ve hastane gibi sağlık kuruluşları, şahıs veya sermaye şirketi statüsünde faaliyet göstermektedir. Şahıs işletmesi statüsünde olan muayenehaneler Gelir Vergisi mükellefi iken, limited veya anonim şirket gibi sermaye şirketi statüsünde olan poliklinik, tıp merkezi, hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ise Kurumlar Vergisi mükellefidir. Bu kurumlar net satış hasılatları üzerinden şirket türüne göre gelir veya kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdür. Yabancı hasta kabul etmeye yetkili olan Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki belgesine sahip sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen faturalar üzerinden alınacak gelir veya kurumlar vergisinde %80 oranında indirim sağlamak mümkündür. Nitekim, bu indirimin yasal dayanakları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerinde belirtildiği üzere, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş sağlık kurum ve kuruluşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verdikleri hizmet kapsamında elde ettikleri gelir üzerinden hesaplanacak gelir veya kurumlar vergisinin %80’inden muaftır. Diğer bir deyişle yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları, normal şartlarda ödeyeceği gelir veya kurumlar vergisinin %20’sini ödeyecektir. Örneğin, KDV’siz olarak 100.000 TL fatura düzenleyen bir poliklinik, normal şartlarda %25 üzerinden 25.000 TL tutarında kurumlar vergisi ödeyecektir. Ancak Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip bir sağlık kuruluşu için üzerinden vergi hesaplanacak tutar 20.000 TL olup, ödenecek vergi 5.000 TL olacaktır. Gelir veya Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanma Şartları İlgili kanun hükümlerinden anlaşıldığı üzere aşağıda belirtilen şartlar sağlandığı takdirde vergi indirimi sağlanabilmektedir.

Bu şartlar;

  1. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi sağlık kuruluşu, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi olmak suretiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmelidir.
  2. Sunulacak hizmetin Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verilmesi.
  3. Kazancın, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar tamamının Türkiye’ye transfer edilmesi.
  4. Verilen hizmet kapsamında düzenlenen fatura ya da benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi.

Sağlık Turizminde Maliyeti Azaltın, Bütçenizi Destekleyin

Özetle, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olarak işletmenizin vergi yükünü azaltabilir ve sağlık turizmi teşvikleriyle bütçenizi arttırabilirsiniz. Bütün bu avantajlardan ve devlet desteklerinden yararlanabilmek için ilk adımınız Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almak olmalıdır.

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: