Medikal Turizm Kapsamında Hizmet veren Hekimlerin Sağlık Turistleri ile Yaşadıkları Sorunlar

Gülay ÖZDEMİR YILMAZ Balıkesir Üniversitesi 0000-0001-8326-4797 Türkiye

Cihangir TEKLİ  Balıkesir Üniversitesi 0000-0001-7445-6674 Türkiye

ÖZ

Bu çalışmada, medikal turizm kapsamında hizmet veren hekimlerin turistler ile yaşadıkları sorunları tespit etmek amaçlanmıştır. Yaşanılan sorunları tespit etmek amacıyla nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma, medikal turizm alanında talep gören illerden biri olan İstanbul’da sağlık turistlerine hizmet veren, aynı zamanda klinik ya da poliklinik sahibi olan hekimler ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Hekimler ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşme sonucunda elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuş, hekim-sağlık turisti arasında, refakatçi sayısının fazlalığı, hasta ve yakınları ile iletişim, randevularda gecikme ve kültürel farklılıklarından kaynaklı sorunların yoğun bir şekilde yaşandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiMedikal TurizmSağlık TuristiHekimHealth TourismMedical TourismHealth TouristPhysician

Kaynak: Özdemir Yılmaz, G. & Tekli, C. (2023). Medikal turizm kapsamında hizmet veren hekimlerin sağlık turistleri ile yaşadıkları sorunlar . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 26 (49) , 409-425 . DOI: 10.31795/baunsobed.1209242

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2791042

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: