Medikal Turizimde Dijital Pazarlama Güveni ve Medikal Turist Sadakati İlişkisi: Uluslararası Turistler Üzerine Bir Araştırma

Volkan POLAT  YALOVA ÜNİVERSİTESİ, YALOVA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-6606-2528 Türkiye

Hanaa Abdelghany Mohamed OMAR YALOVA ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1181-7089 Türkiye

ÖZ

Uluslararası medikal turizm, hastaların zorunlu veya tercihen tedaviler için başka ülkelere seyahat etmesidir. İnsanların sağlık hizmetlerinde diğer ülkeleri tercih etmelerinin en önemli nedenleri arasında fiyat ve sağlık hizmetlerinde sunulan kolaylıklar gelmektedir. Sadık müşteriler, sağlık hizmeti sunan işletmeler için önemlidir. Çalışmanın evrenini Türkiye’ye sağlık hizmetleri almak için gelen yabancı turistler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi 247 uluslararası turistten oluşmaktadır. Hipotez testleri için SPSS 26 programı kullanılmıştır. Bu çalışmada, dijital pazarlama güveni ile medikal turist sadakati arasındaki ilişkide fiyat kalitesi ve uygunluğunun aracılık etkisi incelenmiş, pozitif ve anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. Dijital pazarlama güveni ile medikal turist sadakati arasındaki ilişkide aracılık etkisinin genel etkiyi artırdığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler

Dijital PazarlamaMedikal TuristMüşteri SadakatiSağlık Turizmi

Kaynak: Polat, V. & Omar, H. A. M. (2022). MEDİKAL TURİZİMDE DİJİTAL PAZARLAMA GÜVENİ VE MEDİKAL TURİST SADAKATİ İLİŞKİSİ: ULUSLARARASI TURİSTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 23 (3) , 22-42 . DOI: 10.53443/anadoluibfd.1117160

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2429843

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: