Dijital Hastane Modelinin Gerçekleşmesi Bağlamında Mobil Cihazların Sağlık Turizmi Alanındaki Rolü

Banu Fulya YILDIRIM ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY 0000-0002-4988-7584 Türkiye

ÖZ

Amaç: Dijital hastane olma sürecinde sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık tesislerinde HBYS’lerin etkin kullanımı, PHR entegrasyonu ve mobil cihazlar ile erişiminin sağlık turizmi hastaları için önemini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Uluslararası Hasta Koordinatörlüğü bünyesinde 01.04.2019 ile 01.04.2020 tarihleri arasında ayaktan ve yatarak hizmet almış 409 sağlık turizmi hastasına yüz yüze anket uygulanmıştır. Anketin evreni örneklem esas alınarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında verilerin analizinde betimleme yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların çoğunluğunun (%75,8) sağlık verilerine mobil cihazlarından eriştikleri görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğunun (%81,6) günlük en az bir saat internet kullandığı görülmektedir. Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun (%82,9) mobil cihazlar aracılığıyla internet kullandığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda sağlık turizmi hastalarının günlük internet kullanım süreleri ile internete daha çok nereden ulaştıkları arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Literatür taramasından ve alan çalışmasından elde edilen kazanımlara göre, sağlık turizmi alanında mobil cihaz kullanımının dijitalleşme noktasında sağlık sisteminin sürdürülebilirliğine yönelik önemli bir potansiyel araç olduğu ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler

sağlık turizmimobil cihazHastane Bilgi Yönetim SistemiKişisel Sağlık Kaydı Sistemi

Kaynak: Yıldırım, B. F. (2022). Dijital Hastane Modelinin Gerçekleşmesi Bağlamında Mobil Cihazların Sağlık Turizmi Alanındaki Rolü . Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 9 (3) , 250-257 . DOI: 10.52880/sagakaderg.1077015

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2267164

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: