Türkiye’de Sağlık Turizminin Seyahat Acenteleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Strateji Önerileri

Filiz Berksoy Aziz Bostan  Aylin Dilek

Öz

Türkiye’de sağlık turizmi birçok ülkede olduğu gibi yılın on iki ayında faaliyette bulunan ve milli gelirin artmasında önemli katkı sağlayan bir turizm çeşididir. Sağlık turizminin işleyiş sürecinde seyahat acentelerinin rolü ve önemi oldukça büyüktür. Literatür taramalarında bu konuyla ilgili çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmada, Türkiye’de sağlık turizmi, seyahat acenteleri kapsamında ele alınmış ve sağlık turizminin gelişimine yönelik strateji önerilerine yer verilmiştir. Çalışmanın amacı sağlık turizmi sektörünü daha üst sıralara çıkarabilmek için seyahat acentelerine düşen görev ve sorumlulukları, faaliyetleri, sorunları belirlemek ve bunlara çözüm olacak strateji önerileri sunmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler mülakat yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de sağlık turizmi sektöründe faaliyetlerde bulunan seyahat acenteleri oluşturmaktadır. Türkiye’de sağlık turizmi için yetki belgesine sahip 581 acente bulunmaktadır (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2022). Araştırmanın örneklemini ise TÜRSAB’ın Sağlık Turizmi Komitesi ve Sağlık Bakanlığı aracı kuruluşlar listesinden seçilen 320 yetkili firma oluşturmaktadır. Veriler, anketlere geri dönüş sağlayan 272 acenteden elde edilmiştir. Bulgular, verilere frekans analiz yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Verilerin sınıflandırılması, özetlenmesi ve yorumlanması sonucu elde edilen bulgular neden ve sonuç ilişkisi kurularak birbirleriyle karşılaştırılmıştır.


Araştırma sonuçlarına göre sağlık turizmi seyahat acenteleri faaliyet sürecinde birtakım sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunların ortadan kaldırılması Türkiye’de acentelerin ve sağlık turizminin geleceği açısından oldukça önemlidir. Bunun için teşvikler geliştirilmesi, devletin ve ilgili kurumların ortak çalışma ve tanıtım faaliyetlerinin arttırılması, gayri resmi faaliyet gösteren acentelerin tespit edilerek faaliyetlerine son verilmesi gerekmektedir. Ayrıca daha fazla ülke ile karşılıklı anlaşmalar yapılarak, sadece kimlikleriyle ülkemize gelen sağlık turisti sayısının artırılması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler

sağlık turizmiseyahat acentalarıaracı kuruluşlar

Kaynak: Berksoy, F., Bostan, A., & Dilek, A. (2023). Türkiye’de Sağlık Turizminin Seyahat Acenteleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Strateji Önerileri. Journal of Travel and Tourism Research, 23(23), 65-83.

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttr/issue/80419/1392568

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: