Türkiye’de Covid-19 Pandemisinin Sağlık Turizmine Yansımaları: Nitel Bir Araştırma

Belma KEKLİK  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6905-4862 Türkiye

Gurbet ÇITAK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2037-2907 Türkiye

Öz

Amacı Covid-19 pandemisinin Türkiye’nin sağlık turizmine etkisini paydaş görüşleri doğrultusunda incelemek olan bu araştırma nitel bir olgubilim (fenomenoloji) araştırmasıdır. Çalışma grubunu T.C. Sağlık Bakanlığı’nda ve özel sağlık kuruluşlarında yönetici ve uzman olarak çalışan 12 katılımcı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde tümevarımsal yaklaşım izlenmiş ve nitel veri analiz yazılımı olan NVIVO 11 programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır.
Araştırmada katılımcı görüşlerine göre Covid-19 pandemisinin sağlık turizmine olumsuz ve olumlu etkilerinin olduğu bulunmuştur. Olumsuz etkilerine yönelik daha fazla sayıda görüş ifade edilmiştir. Covid-19 sürecinde Türkiye’de sağlık turizminde en çok aşılama, T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 uygulamaları, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarının uygulanması ve Covid-19 ile mücadele temalarına vurgu yapılmıştır. Katılımcılar Covid-19 sürecinde ve sonrasında sağlık sisteminde düzenlemeler yapılması, reklam ve pazarlama, turistlerin ülkelerine güvenli ve memnun dönmesi, Covid-19 tedbirleri, sağlık turizmi eylem planı vb. görüşler bildirmişlerdir. Pandemi sürecinde sağlık turizmi hasta sayısında genel olarak düşüş olduğu, pandeminin etkisi azaldıkça hasta sayısının artışa geçeceği yönünde görüşler ifade edilmiştir.
Katılımcılar Türkiye’ye en çok Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve ekonomik olarak gelişmiş ülkelerden yolcu geldiğini belirtmektedir. Katılımcılar genel olarak pandemilere daha dayanıklı bir sağlık turizmi modelinin geliştirilebileceğini, ayrıca sağlık turizminin Türkiye turizmini canlandırmak için bir araç olabileceğini düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiCovid-19PandemiNitel Araştırma

Kaynak: Keklik, B. & Çıtak, G. (2022). Türkiye’de Covid-19 Pandemisinin Sağlık Turizmine Yansımaları: Nitel Bir Araştırma . Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 9 (2) , – . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/70132/1089478

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2316452

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: