Turizm Öğrencileri Bakış Açısıyla Güncel Sağlık Turizmi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Nuray Yıldız  Ahu Yazıcı Ayyıldız

Öz

Sağlık turizmi günümüzde ülkemizde ve dünyada oldukça önem kazanan ve ön plana çıkan turizm türlerinden biri olarak görülmektedir. Ülkemizde son yıllarda giderek daha önemli hale gelen sağlık turizmi ülkeye oldukça gelir getirmekte ve dünyanın pek çok destinasyonundan misafirlere diğer turistik ürünlerle birlikte hizmet verilmesine neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı turizm eğitimi alan turizm fakültesi öğrencilerinin sağlık turizmi farkındalıklarını ortaya koymaktır. Bu kapsamda 32 katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler temalar oluşturularak içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında turizm fakültesi öğrencilerinin sağlık turizmi kavramına dair genel olarak bilgi sahibi olduğu, gelecekte sağlık turizmi alanında kariyer yapmayı istedikleri ortaya çıkmıştır. Sağlık turizmi türlerinden medikal sağlık turizmi farkındalığının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık turizmiSağlık turizmi farkındalığıKuşadası

Kaynak: Yıldız, N., & Yazıcı Ayyıldız, A. (2024). TURİZM ÖĞRENCİLERİ BAKIŞ AÇISIYLA GÜNCEL SAĞLIK TURİZMİ FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Safran Kültür Ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(1), 69-86.

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/saktad/issue/84368/1400309

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: