Bir Tıp Fakültesi Hastanesinin Uluslararası Sağlık Turizmi Biriminin Verilerinin İncelenmesi

Öz

Amaç: Bir üniversite hastanesinin Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi’ne bildirilen vakaların retrospektif olarak taranmasını ve tanımlayıcı özelliklerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Yöntemler: Tanımlayıcı türde tasarlanan bu araştırma için yerel etik kurul izni ve başhekimlik izni alınmıştır. Çalışmaya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi’ne 01.01.2010-31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleşen 895 dosya dâhil edilmiştir. Çalışmada 10 soruluk veri toplama formu kullanılmıştır. Toplanan veriler IBM SPSS Statistics, versiyon 27.0 (IBM Corp, Armonk,N.Y., USA) paket programı ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Uluslararası sağlık turizmi birimine en fazla başvurunun %31,7 ile 2022 yılında yapıldığı saptandı. Aylara göre değerlendirildiğinde ise en fazla başvuru %14,3 ile Ağustos ayıydı. Hastaların %0,3’ü sağlık turizmi, %99,7’si turist sağlığı kapsamında yapılan başvuruydu. Başvuranların %16,6’sı Afganistan, %10,6’sı Irak, %8,7’si Azerbaycan, %7,9’u Almanya’da ikamet ediyordu. 2010-2022 yılları arasında başvuran 895 hastanın en fazla başvuruda bulunduğu ilk üç bölüm sırasıyla %24,4 ile çocuk sağlığı ve hastalıkları, %11,8 ile iç hastalıkları, %9,2 ile acil tıp idi.
Sonuç: Bu çalışma ile hastaneye başvuran turist sayısının yıllar içinde özellikle yaz aylarında artış gösterdiği, sağlık turizmi amacı ile başvuran hasta sayısının oldukça düşük olduğu ortaya konmuştur. Başvuruların en fazla Afganistan, Irak, Azerbaycan ve Almanya’dan gelen turistler tarafından yapıldığı ve en fazla dahili bilimlere başvuruların olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sağlıksağlık hizmetleritıbbi turizm

Kaynak: Küçükkendirci, H., Yücel, M., Durduran, Y., Okka, B., vd. (2024). Bir Tıp Fakültesi Hastanesinin Uluslararası Sağlık Turizmi Biriminin Verilerinin İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, 4(3), 11-15.

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/asujms/issue/82891/1368702

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: