Sağlık Turizminde Türkiye’ye Güven İle Seyahat Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Fatma Nuray KUŞCU Hatay Mustafa Kemal University 0000-0003-2657-6174 Türkiye

Mehmet YORULMAZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6670-165X Türkiye

Ali GÖDE  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6865-6298 Türkiye

ÖZ

Bu araştırmada, yalnızca sağlık turizmi amacı ile Türkiye’ye gelen hastaların destinasyon olarak Türkiye’ye hissettikleri güven ile Türkiye’ye seyahat niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda; sağlık hizmeti almak için araştırmanın yapılığı kurumda bulunan hastalar arasından basit seçkisiz örneklem yöntemi ile belirlenen 178 hasta araştırmanın örneklemini oluşturmakta olup veriler yüz yüze anket uygulanarak toplanmıştır. Araştırmada, “Kişisel bilgi formu”, “Hizmetten Memnuniyet Ölçeği” ve “Bölgesel Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Ayrıca analiz yöntemi olarak verilerin normal dağılmadığının tespit edilmesi üzerine; Mann Whitney U, Kruskal-Wallis ve spearman korelasyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmaya 178 sağlık turisti katılım göstermiştir. Araştırmanın sonucunda, katılan sağlık turistlerinin Türkiye’ye hissettikleri güven ile Türkiye’ye seyahat niyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda Türkiye’ye hissettikleri güven artıkça Türkiye’ye seyahat niyetleri artmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TuristiTürkiye’ye GüvenSeyahat Niyeti

Kaynak: Kuşcu, F. N. , Yorulmaz, M. & Göde, A. (2023). SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’YE GÜVEN İLE SEYAHAT NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , 10 (23) , 57-66 . DOI: 10.58724/assam.1289883

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3112222

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: