Sağlık Turizmi Eğitimin İncelenmesi

Bayram GÖKTAŞ

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, bgoktas@ankara.edu.tr

ÖZET
Amaç:
Bu çalışmada sağlık turizmi eğitimi konusunda üniversiteler arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ele alınarak, bu alanda açılacak yeni bölümler için gerekli olan eğitim düzeyleri ve verilecek eğitimde bulunması gereken derslerin tespit edilmesi için durum saptaması ve önerilerde bulunması amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu çalışmanın verileri, Ocak- Şubat 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi ve bünyesinde sağlık turizmi işletmeciliği eğitimi veren üniversitelerin web sayfaları taranarak incelenmiştir. Elde edilen veriler literatürden toplanan veriler ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda Türkiye’de sağlık turizmi eğitimi konusunda ön lisans düzeyinde 2 programın bulunduğu, lisans düzeyinde eğitimin bulunmadığı, yüksek lisans düzeyinde ise birkaç üniversite de bu eğitimin verildiği saptanmıştır. Sonuç: Önlisans düzeyindeki eğitim programlarının yeterli düzeyde olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca bu alandaki açığın sertifika programları ile kapatılmaya çalışıldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Eğitim, Üniversite

Kaynak: Göktaş, B. (2018). SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ . Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 77-84 .

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/599432

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: