Sağlık Turistlerinin Türkiye’yi Seçme Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma: Arap Turist Perspektifi

Usame Şeyho Ümit Şengel 

Öz

Sağlık turizmi, uluslararası turizm hareketlerinin önemli bir parçası olarak son yıllarda hızlı bir şekilde gelişim gösteren ve büyüyen, ülke ekonomileri için stratejik hale gelen bir sektör olmuştur. Tedavide bekleme sürelerinin uzun olması, bazı tedavilerin birçok ülkede sigorta kapsamında olmaması, fiyatların yüksek olması veya istenen tedaviler ile ilgili hizmet veren uzman doktorların azlığı gibi sebepler insanları tedaviyi kendi yaşadıkları yerlerin dışında aramaya yönlendirmiştir. Bu bilgiler ışığında, çalışmada Türkiye’ye özellikle Arap ülkelerinden gelen turistlerin tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çeşitli nedenlerle tedavi olmak için Türkiye’yi tercih eden 30 katılımcıyla mülakatlar yapılmıştır. Yapılan içerik analizinde 8 tema ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’yi sağlık turizmi amacıyla tercih eden Arap turistlerin tercihlerini etkileyen faktörler sırasıyla; Türkiye’nin medikal (tıbbi) turizmde önemli bir destinasyon olması, sağlık hizmetlerinin kaliteli olması, memnuniyet, tedavi maliyetlerinin uygun olması, tavsiye, profesyonel danışmanlık hizmetleri, kültürel yakınlık ve doğal ve tarihi güzelliklerin olmasıdır. Bu bulgular ışığında sağlık turizmi ile ilgili tanıtım ve reklam çalışmalarına önem verilmesi, üçüncü yaş ve termal turizm ile ilgili planlar stratejilerin geliştirilmesi, sağlık turizmi hizmeti veren kuruluşların fiyat denetiminin yapılması, yabancı dil bilen personel yetiştirilmesi, Körfez ülkelerinden turist çekimi için pazar araştırmasının yapılması ve uluslararası sağlık kuruluşlarıyla entegre olmak ve akreditasyon çalışmalarına önem verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiArap TuristTurist TercihiTürkiye

Kaynak: Şeyho, U., & Şengel, Ü. (2023). SAĞLIK TURİSTLERİNİN TÜRKİYE’Yİ SEÇME MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ARAP TURİST PERSPEKTİFİ. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 94-115.

Erişim: http://sita.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/82029/1395988

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: