Medikal Turizmde Hizmet Kalitesinin Hasta Sadakatine Etkisinde Hasta Memnuniyetinin Aracılık Rolü

Fuat Yalman Yalçın Karagöz Gülşen Genç  Yusuf Karaşin

Öz

Bu araştırmanın temel amacı medikal turizmde sağlık hizmet kalitesinin hasta sadakatine etkisinde hasta memnuniyetinin aracılık rolünü tespit etmektir. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde faaliyet gösteren ve sağlık turizmi tesis yetkinlik belgesi olan dört özel hastanenin Türk kökenli yurt dışında ikamet eden medikal turistler oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Toplamda 384 medikal turiste ulaşılmıştır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada veriler yüz yüze anket tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS ve AMOS istatistik programları ile analiz edilmiştir. Hizmet kalitesinin hasta sadakatine etkisinde hasta memnuniyetinin aracılık ettiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra hizmet kalitesi, hasta sadakati ve hasta memnuniyeti değişkenleri arasındaki ikili ilişkilerde yüksek korelasyonlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Medikal TurizmiHizmet KalitesiSadakatMemnuniyet

Kaynak: Yalman, F., Karagöz, Y., Genç, G., Karaşin, Y. (2023). MEDİKAL TURİZMDE HİZMET KALİTESİNİN HASTA SADAKATİNE ETKİSİNDE HASTA MEMNUNİYETİNİN ARACILIK ROLÜ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(45), 140-156.

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbe/issue/77117/1178711

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: