Bireylerin Termal Turizm Farkındalığının İncelenmesi

Necla YILMAZ  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9847-6888 Türkiye

Betül SARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

0000-0003-4398-7311 Türkiye

Halil ÖZKAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SAĞLIK

YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 0000-0002-3367-2415 Türkiye

ÖZ

Bu çalışmanın amacı bireylerin termal turizme yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenerek, termal turizm farkındalığı düzeylerinin çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır ve genel tarama modeliyle tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni, Isparta’da ikamet eden 18 yaş ve üzeri bireylerden oluşmaktadır. Örnekleme kolayda örnekleme yolu ile 385 katılımcıdan veri elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Termal Turizm Farkındalığı Anketi” kullanılmıştır. Elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 22.0) paket programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. Verilere Açımlayıcı Faktör Analizi, independent t test, ANOVA ve korelasyon analizi uygulanmıştır.
Araştırtma sonucunda bireylerin termal turizm farkındalıklarının orta düzeyin üzerinde olduğu bulunmuştur. Bu durum bireylerin termal tesis kullanımının, tesis özelliklerinin, sağlık personeli bulundurmanın ve hijyenin önemi konusunda yeterince hassas davranmadıkları ve bu konulara yönelik yüksek bilinç düzeyine sahip olmadıklarını göstermektedir. Ayrıca bireylerin termal turizm farkındalık düzeylerinin kullanım, sağlık personeli ve hijyen boyutlarında kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olduğu, kullanım boyutunda farkındalık düzeyi 31-45 yaş arası bireylerde diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu, yine bu yaş grubu sağlık personeli boyutunda farkındalığın diğer gruplara göre yüksek olduğu, ilköğretim eğitim düzeyine sahip bireylerin kullanım farkındalığının diğer eğitim düzeyi gruplara göre düşük olduğu, lise eğitim düzeyine sahip bireylerin tesis farkındalığının diğer eğitim gruplarına göre yüksek olduğu, sağlık çalışanlarının kullanım farkındalığının diğer meslek gruplarına göre yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara ek olarak bekarların tesisle ve sağlık personeli ile ilgili farkındalıklarının evlilere göre daha yüksek olduğu, hijyen boyutunda ise farkındalığın evlilerde bekarlara göre daha yüksek olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiTermal TurizmFarkındalık

Kaynak: Yılmaz, N. , Sarı, B. & Özkan, H. (2022). Bireylerin Termal Turizm Farkındalığının İncelenmesi . SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi , 4 (2) , 97-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdusyd/issue/74680/1146148

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2547909

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: