Termal Turizm Tesisi Tercihinde Sağlık Turisti’nin Marka Denkliği Algısının Rolü

Özgül Özkoç 

Öz

Giriş; Sağlık turizmi ülkelerin ekonomisi için önemli bir kaynak olup sağlık turistinin marka tercihinde sağlık turizmi tesisin marka denkliği önemli bir rol oynamaktadır
Amaç: Bu çalışmanın amacı termal turizm tesisi tercihinde sağlık turistlerinin marka denkliği algılarının rolünü belirleyerek, tercih edilebilirliği arttırmak için belirlenecek stratejiler konusunda işletmelere kanıta dayalı veri sağlamaktır.


Gereç ve Yöntemler: Kolayda örnekleme yöntemi ile, termal turizmi işletmelerinden hizmet almış ve çalışmaya katılmayı kabul eden 18 yaş ve üstü 106 kişiden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak termal turizm işletmelerine uyarlanmış ve online olarak tasarlanmış 5’li likert ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği görsel ve istatistiksel testler ile tespit edildikten sonra ölçeğin geçerliliği Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile sağlanmış ardından Yapısal Eşitlik Modeli ve T-test ile hipotez testi yapılmıştır.


Bulgular: Algılanan kalitenin marka tercihi üzerine etkisi p=0,02, marka sadakatinin marka tercihi üzerine etkisi p=0,01, marka farkındalığı/çağrışımının marka tercihi üzerine etkisi p=0,04 anlamlılık düzeyinde kabul edilmiştir. Etki derecesine göre sıralandığında ise marka sadakatinin birinci sırada (estimate:0,46), algılanan kalitenin ikinci sırada (estimate:0,33), marka farkındalığı/çağrışımının üçüncü sırada (estimate;0,21) etkili olduğu görülmüştür. Marka denkliğinin bütüncül olarak da marka tercihi ile pozitif yönde güçlü bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. (p=0,00)


Sonuç: Termal turizm işletme yöneticilerinin sağlık turistlerinin marka denkliği algılarını arttırmaya yönelik yapacakları çalışmalar tesisin tercih edilebilirliğini arttıracak ve rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Literatürde Termal turizm işletmelerinde marka denkliği algısı ile ilgili bir çalışmaya rastlanamamıştır. Çalışmanın literatürdeki bu boşluğu doldurması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık Hizmetleri PazarlamaSağlık Tesisi YönetimiSağlık Hizmetlerisağlık turizmi

Kaynak: Özkoç, Ö. (2024). Termal Turizm Tesisi Tercihinde Sağlık Turisti’nin Marka Denkliği Algısının Rolü. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 1-10.

Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/gsbdergi/issue/82614/939580

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: