Sağlık Turizmi Kapsamında Talassoterapi Merkezi Kurulumuna Yönelik Paydaş Görüşleri: Akçakoca Örneği

Kemal AKYELDÜZCE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6089-5238 Türkiye

Muammer MESCİ  düzce üniversitesi 0000-0002-3053-3954 Türkiye

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, sağlık turizmi kapsamında Düzce ili Akçakoca ilçesin de talassoterapi merkezinin kurulabilirliğini değerlendirmektir. Bu kapsamda yerel yönetim, akademisyenler ve yerel halktan oluşan paydaşların görüşleri ve fikirleri doğrultusunda çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemi tercih edilerek yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile verilere ulaşılmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlarla, yerel yönetim, akademisyenler ve yerel halkın görüşleri bağlamında Akçakoca ilçesinde bir talassoterapi merkezi kurulabileceği belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda talassoterapi merkezi ile ilgili araştırmacılara ve işletmelere bir takım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiTalassotrapi MerkezleriTalassoterapiAkçakocaSağlık Turizmi, Talassotrapi Merkezleri, Talassoterapi, Akçakoca

Kaynak: Akyel, K. & Mesci, M. (2022). SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA TALASSOTERAPİ MERKEZİ KURULUMUNA YÖNELİK PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ: AKÇAKOCA ÖRNEĞİ . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1-2) , 151-165 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/74441/1216925

Erişim: http://sita.cumhuriyet.edu.tr/tr/download/article-file/2822718

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: