Bir Kamu Hastanesinin Tahakkuk ve Tahsilat Oranlarının İncelenmesi: Sağlık Turizmi Kanıtları ve Çözüm Önerileri

Berkan Mumcu Haşim Çapar 

https://doi.org/10.29029/busbed.1397778

Öz

Sağlık kuruluşlarının, sağlık turistine sunduğu hizmet bedelini kısmen veya tamamen tahsil edemediği görülmektedir. Ancak bu durum net olarak ortaya konulmuş değildir. Bu sebeple bu durumun ortaya konularak sebeplerinin araştırılması ve bu sebeplerin çözüm yollarının bulunması amacı ile bu çalışma yürütülmüştür. Bu çalışma, hastane verileri ile yapılmış retrospektif kesitsel ve nitel çalışma deseni ile yapılmış karma bir çalışmadır. Bu çalışma, İstanbul’daki bir kamu hastanesinin Ocak-Aralık 2021 tarihlerindeki sağlık turizminin ikincil verileri ve çalışan 13 katılımcıya ait birincil verileri ile yürütülmüştür. Çalışmada ikincil veriler için frekans, yüzde, ortalama ve tek örneklem t-testi gibi analizler yürütülmüştür. Nitel çalışma için ise içerik analizi yapılmıştır. Sağlık turistlerinin tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin bilgilere bakıldığında gerek sağlık turistlerinin gerek ise de turistin sağlığı kapsamında alınan sağlık hizmetlerinin tahakkuk oranlarının tahsilat oranlarından çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Turistin sağlığı ve sağlık turizmi tahsilat oranının Türkiye sağlık turizmi ortalama harcamasının çok altında olduğu tespit edilmiştir (p<0.001). Katılımcılar, tahsil edilemeyen ücretlerin nedenlerinin peşin ödeme mekanizmasının olmadığından, ülkede çok sayıda kaçak göçmen olduğundan ve yasal mevzuatın olmaması veya uygulanamamasından kaynaklandığını ifade etmiştir. Bu sebeplerin çözümüne yönelik ise peşin ödeme mekanizmasının kurulması ile kaçışları engelleyecek bazı güvenlik önlemlerinin alınmasını önermişlerdir. Sonuç olarak sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında verilen sağlık hizmetleri ücretlerinin kısmen veya tamamen tahsil edilmediği ortaya konulmuştur. Bu tahsilatların neden yapılamadığı veya bu yapılamayan tahsilatların nedenine ilişkin çözüm önerilerinin rapor edildiği bu çalışmanın özellikle de uygulamaya dönük güçlü kanıtlar sunduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Sağlık TurizmiTahsilatSağlık EkonomisiSağlık Yönetimi

Kaynak: Mumcu, B., & Çapar, H. (2024). BİR KAMU HASTANESİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARININ İNCELENMESİ: SAĞLIK TURİZMİ KANITLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(27), 281-294. https://doi.org/10.29029/busbed.1397778

Erişim: http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/84332/1397778

Diğer Yazılar

Yazıyı Paylaş: